Belastingtarieven 2019

Hier vind je de actuele belastingtarieven voor huishoudens, en krijg je inzicht in hoe de totale belastingdruk voor energie zich de laatste jaren ontwikkeld heeft. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2019 in totaal €939 aan belastingen op energie. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2011.

Belastingtarieven voor Energie Kleinverbruik 2019

Waarom Belastingheffing op Energie

De overheid heft op verschillende manieren belasting over het energieverbruik van huishoudens. De algemene rechtvaardiging hiervoor is dat de milieuschade door energieverbruik zo in enige mate gecompenseerd wordt.
Er worden twee milieubelastingen geheven over het verbruik van stroom en gas. De eerste belasting is de Energiebelasting. De tweede belasting is de Opslag Duurzame Energie.
De Energiebelasting is een accijns op het verbruik. De Opslag Duurzame Energie is vanaf 2013 toegevoegd, en dient speciaal om de subsidies te financieren die de overheid onder de naam SDE+ verstrekt aan grootschalige producenten van duurzame energie, zoals windmolens, zonneweides en biomassa-installaties. Vooral de kleinverbruikers, huishoudens en kleine bedrijven, vullen zo de subsidiepot waaruit de grote energiebedrijven zich bedienen om hun investeringen in duurzame energie te doen.
Als je ‘groene stroom’ koopt betaal je deze producenten nog een extraatje. Het is maar wat je wilt natuurlijk. Er zal geen windmolen extra door gebouwd worden. Voor investeringen zijn de subsidies uit de SDE+ pot veel belangrijker dan de kleine opslag op de stroomprijs voor groene stroom.

Grondslag Belasting op Energie

Alle milieubelastingen worden over het verbruik in een kalenderjaar geheven. Voor stroom zijn de tarieven per kilowattuur (kWh) en voor gas per kubieke meter (m³). De belastingtarieven kennen verschillende schijven. Eerst wordt de eerste schijf volgemaakt. Als het totale verbruik in een jaar de eerste schijf overschrijdt, wordt het meerdere tegen de tweede schijf belast, en zo verder. Wij publiceren hier de tarieven voor kleinverbruikers. Alle tarieven, ook van vorige jaren, zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

Heffingskorting 2019

Heffingskorting en BTW

Naast de belastingtarieven die op het volume van de energielevering van toepassing zijn, zijn nog twee tarieven van belang, namelijk de Heffingskorting en de BTW.
De Heffingskorting is ingevoerd om lagere inkomens te ontzien. Het is een belastingkorting voor iedere ruimte met een woon- of verblijfsbestemming met een zelfstandige aansluiting op het electriciteitsnet. Hij geldt dus voor woonhuizen, appartementen, kantoren en winkels. Maar bv. niet voor schuren, garages of stallen. De korting is een vast bedrag per jaar dat op je jaarlijkse energierekening is terug te vinden.
Daarnaast wordt over het geheel 21% BTW geheven, dus ook over de milieubelastingen en de korting.

Ontwikkeling belastingdruk energie 2011-2019

Inkomenseffecten Belastingheffing op Energie

In de grafiek worden de belastingen en de heffingskorting als index weergegeven (2011 = 100). Daarnaast wordt weergegeven hoe de totale belastingdruk op huishoudens zich in de jaren 2011-2019 ontwikkeld heeft. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld huishouden met een stroomverbruik van 3.500 kWh per jaar en een gasverbruik van 1.800 m³ per jaar.
In de grafiek zien we dat de belasting op elektriciteit (blauwe lijn) in deze jaren vrijwel niet gewijzigd is (2019 is 5% hoger dan 2011). De intenties van de overheid lijken hier een beetje op een jojo. Eerst een lichte stijging, dan een flinke daling in 2016, kleine stijgingen in 2017 en 2018, en dan toch weer een lichte daling in 2019. Wat de toekomst brengt is nu nog niet duidelijk, maar aannemelijk is dat de belasting op stroom uiteindelijk wel weer zal gaan stijgen. Als er immers, zoals de bedoeling is, steeds minder gas en steeds meer stroom verbruikt wordt, zal de belastingopbrengst toch ergens vandaan moeten komen.
De heffingskorting (geel) wordt kennelijk langzaam afgebouwd. De korting in 2019 bedraagt nog slechts 80% van die in 2011.
De grote stijging zit in de belasting op aardgas (groen). Deze is in de periode 2011-2019 ruim verdubbeld.
Dit geldt ook voor de totale belastingdruk (oranje) voor een gemiddeld huishouden. In 2011 betaalde dit huishouden €446 per jaar aan energiebelastingen (na korting, incl. BTW). In 2019 is dat maar liefst gestegen tot €939, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2011.
In de totale energierekening zit overigens nog meer belasting. Op de stroom- en gaslevering, op de netwerkkosten van de netbeheerders en op het vastrecht van de leverancier wordt immers ook nog BTW geheven.
Aangezien de inflatie in deze jaren zeer gering was, is deze stijging vooral te zien als een doelbewust duurder maken van fossiele brandstoffen, en een prikkel om aan energiebesparing te gaan doen.
Alleen is dit niet voor iedereen even eenvoudig, mogelijk, of zinvol. Denk bv. aan huurders of woningeigenaren met lage inkomens. Of aan ouderen voor wie het niet meer loont om nog grote investeringen in de woning te doen. Het is dan ook niet zo vreemd dat veel mensen het idee hebben dat hun inkomen niet echt toeneemt!

Forstrom ©2019